Managers Group- Skuteczne zarz±dzanie zmianami w firmie

                                                                                                                                          

Interim Managers & consultants

⇒   Misja

Propagowanie skutecznego zarz±dzania zmianami tworz±ce
strategiczn± i trwa³± przewagê rynkow± Naszych Klientów !!!


⇒   "Kim chcieliby¶my byæ"

specjalizujemy siê w us³ugach polegaj±cych na aktywnym wsparciu zarz±dów, lub w³a¶cicieli przedsiêbiorstw w procesie Zarz±dczym , maj±cym na celu optymalizacjê kosztów dzia³alno¶ci i/lub wzrost przychodów oraz us³ugach polegaj±cych na budowie i wzro¶cie warto¶ci rynkowej przedsiêbiorstw.
Dzia³amy w oparciu o wspó³pracê na zasadach doradztwa, lub anga¿ujemy siê w bezpo¶rednie zarz±dzanie firmami naszych Klientów stosuj±c specjalny rodzaj kooperacji jakim jest interim management. ¶wiadcz±c us³ugi zarz±dzania czasowego i restrukturyzacji przedsiêbiorstw, w celu zwiêkszenia efektywno¶ci zainwestowanych kapita³ów w mo¿liwie najkrótszym czasie. Wdra¿amy efektywne techniki wspieraj±ce rozwój sprzeda¿y.
Prowadzimy szkolenia personelu, ¶redniej kadry i wy¿szej kadry zarz±dzaj±cej.

Posiadamy wiedzê i do¶wiadczenie z zakresu zarz±dzania firm±, sprzeda¿y i marketingu, finansów, ksiêgowo¶ci, controllingu, informatyki, HRM, produkcji i logistyki, restrukturyzacji z wykorzystaniem Postepowania Upad³o¶ciowego i Naprawczego.
Zale¿nie od potrzeb tworzymy zespó³ potrzebny do przeprowadzenia restrukturyzacji danej firmy, co pozwala Nam na tworzenie optymalnych warunków do przeprowadzenia powierzonego zadania z sukcesem.