614-818-3864

Стопански факултет обявява прием за следните квалификационни курсове: Учител по икономически учебни дисциплини Учител по дисциплини свързани с туризма Здравен мениджмънт Необходими документи при кандидатстване: Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград; Ксерокопие на дипломата … hop plant borer

Защитата на Преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров

Защитата на Преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров ще се проведе на 05.02.2019 г. за Първа група и на 12.02.2019 г. за Втора група от 13 часа в Кабинет 8327. Всички изискуеми документи по Инструкцията за … (778) 828-0442