9.12.09

Book off - Pawe³ mi pokaza³. Du¿o albumów fotograficznych. Zamiast szukania prezentów w centrach handlowych. Ul. £ucka przy Norblinie.
K

Dzisiaj pod palm±. Greenpeace vs ocieplenie klimatu. Donald vs tambylcy. Fajne

8.12.09

27.10.09

...
puddee
Wudu. Pragd Pd.

30.7.09

Trochê jeszcze skanów z trixa, olympusy oba.
Jasiek AD 2006, Mania AD 2009
(870) 474-6390

Mania i Jasiek AD 2009
(815) 316-6244

¦w. Zofia


Janek w pêdzie AD 1952;)

27.7.09

Jeszcze skany, g³ównie Bike Punk Fest.
(910) 734-5060
Skany z kilku klisz i miejsc. Czerwiec-lipiec 2009, mju2 i olympus rd.

249-318-5639
541-532-2472
(651) 387-9935

5107581122

6416317174

(928) 351-9183

5.6.09

4026241110
Nie u³atwiam go¶ciowi zadania. Mówiê: "co¶ bia³ego, ¿ebym wypi³ pó³ butelki i dalej mi siê chcia³o. I nie Nowy ¦wiat, jeno Europa". Facet wyci±ga to bia³e Bordo i mówi: "To najlepsze, co mam. Dwadzie¶cia piêæ z³otych". Ja na to: "Najlepsze w kategorii do trzydziestu, rozumiem?" "Tak" - mierzy mnie wzrokiem. Dzisiaj nie wygl±dam na wiêcej.
K

9.1.09


nie mam czego pokazywaæ, wiêc chwilowo zamilknê. Niech m³odzi przechwyc± pa³eczkê...
k