RENOWATOR
 serwis ciê¿arówek oraz autobusów

     

Najlepsze rozwi±zania
 W najlepszym czasie
REMONTY SILNIKÓW
Oferujemy kompleksowe remonty silników spalinowych, a tak¿e ca³ych zespo³ow napêdowych....518-361-0397
 
KRÓTKO O NAS
Istniejemy na rynku od 1999r. Zajmuejmy siê kompleksowymi naprawami samochodów ciê¿arowych, dostawczych oraz autobusów. Dysponujemy lakierni±, blacharni± oraz zespo³em do geometrii.
Us³ugi realizujemy w najkrótszym mozliwym czasie, dla sta³ych klientów oferujemy rabaty oraz odroczone p³atno¶ci za wykonane przez nas us³ugi.
SZYBKIE SERWISY
wymiana oleju, filtrów, zawieszenia
Jeste¶my dystrybutorem BP/CASTROL - nasz zak³ad oferuje szybkie przegl±dy serwisowe, wymianê olejów, filtrów oraz zawieszeñ (415) 870-6072
BIE¯¡CE NAPRAWY
naprawy drobnych elementów
Drobne, bie¿±ce naprawy wykonujemy najczê¶ciej "od rêki" - wiemy jak wa¿ny jest dla Pañstwa krótki czas przestoju pojazdów...
MECHANIKA
naprawy g³ówne, wiêksze remonty
Specjalizujemy siê w naprawach g³ównych, powaznych naprawach zespo³ów napêdowych, zawieszeniach oraz elektronice...6416769277
KONTAKT Z NAMI


 
 
RENOWATOR
Spó³ka Z.O.O

Sitaniec B³onie 125
22-400 Zamo¶æ
tel.+48 609 006 111
renowatorwilk@onet.eu
www.renowator.org


 
Dlaczego my ?
Jeste¶my w regionie najwiêksz± firm± naprawcz±, dysponujemy sze¶cioma stanowiskami mog±cymi pomie¶ciæ kompletny ska³ad ci±gnik+naczepa. Dysponujemy równie¿ laserowym urz±dzeniem do geometrii kó³.chota hazri
BLACHARNIA/LAKIERNIA
Dysponujemy nowoczesn± komora lakiernicz± mieszcz±c± dowolnej wielko¶ci autobus - równie¿ piêtrowy...